<-
0ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a podmínky níže specifikované aplikace s názvem „DJI Pocket soutěž“

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Soutěž organizuje a pořádá společnost TELINK, spol. s r.o.

se sídlem Na Zlatě 2835/3, 158 00 Praha 13

IČ: 25110730

DIČ: CZ25110730

OR: C 50458 vedená u krajského soudu v Praze

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 13.5.2021 až do 14.6.2021 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěž se uskutečňuje na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Facebook, Instagram, Youtube a Newsletterem.

3. V ČEM SOUTĚŽ SPOČÍVÁ

Ve hře je hlavní cena DJI OSMO POCKET. Každý účastník soutěže musí dát SUBSCRIBE na Youtube kanál DJI TELINK (https://www.youtube.com/channel/UC3Botp4d5XlbRoA5zZN8ZMA) follow na Instagram @djitelink a označit pod daný příspěvek 2 kamarády, se kterými by si užil zážitky společně s kamerou OSMO POCKET. Tím se dostane do slosování, které proběhne do pěti pracovních od skončení soutěže.

4. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI A HLASOVÁNÍ

4.1 Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají bydliště na území České republiky a splní stanovená pravidla soutěže. Pro účast v soutěži a hlasování je nutné být již registrovaným uživatelem sociální sítě Facebook.com, Instagram a Youtube. Soutěžící dále musí splňovat všechna kritéria pro používání sítě Facebook, uvedená na www.facebook.com, Instagram a Youtube. Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli nebo k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4.2 Soutěžící se do soutěže přihlásí takto:

Soutěžící který splní všechny podmínky uvedené v bodě 4.1. se automaticky berou jako přihlášení.

4.3 Každý soutěžící se může soutěže účastnit maximálně jednou po dobu soutěže.

4.4 Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu či využití služeb pořadatele soutěže.

4.5 Pořadatel je oprávněn bez dalšího upozornění soutěžícího ze soutěže vyloučit v případě podvodného podezření pořadatele, že účastník soutěže dosáhl více účastí či ovlivnil výsledek v soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, anebo totéž jinému účastníku soutěže umožnil, anebo pokud účastník soutěže jednal v rozporu s těmito pravidly.

Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti odvolání. V případě jednání soutěžícího

popsaného tímto bodem je s okamžikem jeho přihlášení do soutěže spojen okamžitý zánik jeho účasti v soutěži a nároku na výhru, v případě, že již výhra byla vyplacena, i jeho povinnost na vlastní náklady

pořadateli výhru vrátit neprodleně poté, co mu bude doručeno rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže.

5. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE

5.1 Výherce bude vybrán na základě losování, které proběhne do pěti pracovních od skončení soutěže.

5.2 Výherce určí pořadatel postupem dle bodu 5.1 do 5 pracovních dnů od skončení soutěže a v tomto termínu pořadatel výherce také vyhlásí prostřednictvím stránky https://www.facebook.com/DjiStorePrague a https://www.instagram.com/djitelink/  a to uvedením jména a příjmení.

6. VÝHRA

DJI Osmo Pocket

7. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÝHER

O výhře bude výherce pořadatelem informován prostřednictvím facebookového a instagramového profilu, kterým se do aplikace přihlásil s výzvou, aby pořadateli sdělili kontaktní údaje (jméno, příjmení, korespondenční adresu). Předávání výhry bude výherci upřesněno na základě individuální dohody s pořadatelem po oznámení výhry.

V případě, kdy se pořadateli nepodaří výherce kontaktovat, či výherce pořadateli neposkytne své kontaktními údaje do 2 pracovních dnů od odeslání informativní zprávy o výhře, anebo výhru nebude možno předat či doručit z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra bude postoupena výherci v náhradním slosování. Výhru nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 pravidel nebo hlasováním v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas:

- s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat;

- se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas se uděluje v rozsahu údajů, které má účastník soutěže uvedeny ve svém facebookovém profilu, případně které sdělil podle bodu 7 pravidel pořadateli, především jméno, příjmení a e-mail a korespondenční adresu, a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu a pro účely realizace soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely -nabízení produktů a služeb pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to

písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník soutěže má dále práva dle §§ 11 a 21 zákona č.101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci; v případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z výher, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů,

jako jsou jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a na webových stránkách pořadatele;

- s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu 5 let od skončení soutěže uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

9.1 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce https://www.facebook.com/DjiStorePrague

9.2 Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook.

9.3 Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.4 Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry.

9.6 Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady díla, zaslaná do soutěže nebo je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k tomu, že soutěžní příspěvky jsou na internetu volně dostupné, neodpovídá pořadatel za jejich případně stažení či užití třetími osobami.

9.8 Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9.9 V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.10 Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace společnosti TELINK, spol. s r.o., IČ: 25110730 a nikoliv

Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro účely dle těchto pravidel.

V Praze dne 13.5.2021.