Pokyny k provedení praktického výcviku formou samostudia jsou již známé.


Chcete vědět, že vyšel nový článek? Pro přihlášení k odběru newsletteru, klikněte sem.

Nová legislativa umožňuje pracovat s dronem i základní kategorii OPEN. Základní registrace a online test vás kvalifikuje pro lety v nízkém riziku, v podkategoriích A1 a A3.
Profesionálním pilotů tato kvalifikace obvykle nestačí.
Dalším stupněm vzdělání je získání povolení pro provoz v podkategorii A2.
Pokud dron používáte pro práci, je povinné pojištění (pozor, nestačí verze hobby).

Více informací o nové legislativě v našem seriálu článků

Víte jak budou probíhat testy pro podkategorii provozu A2?

Pro provoz bezpilotního letadla v podkategorii A2 je třeba získat další příslušné osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.

Toto osvědčení je podmíněno několika body.

1. Složení online zkoušky z teoretických znalostí pro získání dokladu o absolvování online výcviku a tedy způsobilosti pro provoz v podkategorii A1 a A3 „otevřené“ kategorie provozu.

Dokladem je tento průkaz, dá se předpokládat, že ho již máte.

2. Absolvování praktického výcviku formou samostudia v provozních podmínkách podkategorie A3.

návod na provedení viz níže: Praktický výcvik formou samostudia

3. Deklarace - čestné prohlášení o absolvování výcviku formou samostudia v provozních podmínkách podkategorie A3.

4. Složení zkoušky z teoretických znalostí zajišťované Úřadem pro civilní letectví v jeho školicích prostorách. Zkouška probíhá formou testu, složeného ze 30 otázek s výběrem odpovědí, jejichž cílem je posoudit znalosti dálkově řídícího pilota týkající se technických a provozních opatření ke zmírnění rizik na zemi, a které pokrývají následující témata:

  • meteorologie;

  • provádění letů bezpilotních letadel;

  • technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi.


Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosažení alespoň 75 % celkového počtu bodového hodnocení.

Vaším dokladem o úspěšně složené zkoušce bude tento doklad:

Podrobnější popis témat, v kterých je třeba dosáhnou určitých znalostí je podrobněji popsán v dokumentu ÚCL:
Oblasti teoretických znalostí potřebných pro zkoušku pro podkategorii A2

Jak to bude u “starých” profesionálních pilotů? Budou muset opět na zkoušku?

Úřad pro civilní letectví předpokládá, že v případě držitelů národních Povolení k létání vydaných Úřadem pro civilní letectví, kteří prošli systémem ověření teoretických znalostí a praktických dovedností pilota a letových vlastností bezpilotního letadla. Bude způsobilost pro provoz v podkategorii A2 uznána bez nutnosti absolvovat výše uvedenou zkoušku teoretických znalostí.

Postupy a formuláře dokumentů k agendě způsobilosti pilotů pro provoz v podkategorii provozu A2, Úřad aktuálně připravuje.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktický výcvik formou samostudia, zdroj ÚCL

Účelem praktického výcviku formou samostudia je zajistit, aby byl dálkově řídící pilot schopen za všech

okolností prokázat schopnost:

(1) provozovat UAS třídy C2 v rámci jeho omezení (v přechodném období se jedná o letadla bez

štítku s označením třídy s MTOM nižší než 2 kg);

(2) provést plynule a přesně všechny obraty (manévry);

(3) uplatňovat dobrý úsudek a pilotní dovednosti;

(4) používat své teoretické znalosti; a

(5) udržovat kontrolu nad UA po celou dobu provozu takovým způsobem, aby nikdy nebylo vážných

pochyb o úspěšném výsledku postupu nebo manévru.

Dálkově řídící pilot by měl absolvovat praktický výcvik formou samostudia s využitím UAS, který má

stejné letové vlastnosti (např. letadlo s pevnými křídly, rotorové letadlo), stejné schéma řízení

(manuální nebo automatizované, rozhraní člověk-stroj) a podobnou hmotnost jako UAS, které zamýšlí

používat v provozu UAS.

Používá-li se UAS s manuálním i automatizovaným schématem řízení, měl by být praktické výcvik

formou samostudia prováděn s oběma schématy řízení. Pokud má UAS více automatizovaných prvků,

měl by být dálkově řídící pilot schopen prokázat odbornou způsobilost s každým z těchto prvků.

Praktický výcvik formou samostudia by měl minimálně obsahovat letová cvičení týkající se vzletu nebo

vypuštění, přistání nebo návratu, přesné letové obraty (manévry) letu uvnitř daného vzdušného

prostoru, visení ve všech orientacích nebo vyčkávání na pozicích, je-li to použitelné. Dále by měl dálkově

řídící pilot procvičovat postupy pro mimořádné situace (např. funkce návratu domů RTH, je-li k

dispozici), jak je stanoveno v uživatelské příručce poskytované výrobcem.

Praktický výcvik formou samostudia by měl probíhat v provozních podmínkách podkategorie A3

stanovených v bodě UAS.OPEN.040 odst. 1 a 2, tedy:

(1) v prostoru, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené

osoby v okruhu, v němž je provozováno bezpilotní letadlo po celou dobu provozu bezpilotního systému,

přičemž:

(a) pokud nezapojená osoba vstoupí do dosahu provozu UAS, měl by dálkově řídící pilot provoz

v případě potřeby přizpůsobit tak, aby byla zajištěna bezpečnost této osoby. V případě, že není

bezpečnost provozu UAS zajištěna, měl by dálkově řídící pilot provoz přerušit;

(b) minimální horizontální vzdálenost od osoby, která oblastí prochází, by měla být stanovena

následovně:

(i) minimálně 30 m (v přechodném období pro letadla bez štítku s označením třídy

s MTOM nižší než 2 kg činí tato vzdálenost minimálně 50 m);

(ii) ne méně než výška (pravidlo 1:1, tzn. pokud UA letí ve výšce 30 m, vzdálenost UA

od nezapojené osoby by měla být alespoň 30 m); a

(iii) ne méně, než je vzdálenost, kterou by UA uletělo za 2 sekundy při maximální

rychlosti (předpokládá se reakční doba 2 sekundy).

Tato minimální horizontální vzdálenost je určena primárně k ochraně osob na zemi, ale může být

použita také na majetek a zvířata.

2) Současně je výcvik prováděn v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 150 metrů od obytných,

obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor.

Při provádění praktického výcviku formou samostudia by měl dálkově řídící pilot provést tolik letů, kolik

jich považuje za nutné k osvojení dostatečné úrovně znalostí a dovedností pro provozování UAS.

V úvahu by měl být vzat následující seznam praktických dovedností:

(a) Příprava provozu UAS:

(1) ujistit se, že:

(i) vybrané užitečné zatížení je kompatibilní s UAS, které bude použito pro provoz;

(ii) pro zamýšlený provoz je vybrána vhodná zóna provozu UAS; a

(iii) UAS splňuje technické požadavky dané pro zeměpisnou zónu;

(2) stanovit oblast provozu, ve které bude zamýšlený provoz probíhat v souladu s

UAS.OPEN.040;

(3) stanovit oblast provozu s ohledem na vlastnosti UAS;

(4) určit omezení, která jsou zveřejněna členským státem pro zeměpisnou zónu (např.

bezletová zóna, omezená zóna nebo zóna se zvláštními podmínkami v blízkosti provozní zóny) a v

případě potřeby požádat o povolení subjekt, který je za tyto zóny odpovědný;

(5) stanovit cíle provozu UAS;

(6) určit jakékoliv překážky a možnou přítomnost nezapojených osob v oblasti provozu, které

by mohly bránit plánovanému provozu UAS; a

(7) ověřit aktuální meteorologické podmínky a předpověď počasí pro plánovaný čas provozu.

(b) Příprava na let:

(1) posoudit celkový stav UAS a zajistit, aby jeho konfigurace byla v souladu s instrukcemi

uvedenými výrobcem v uživatelské příručce;

(2) zajistit, aby všechny odnímatelné součásti UA byly řádně zajištěny;

(3) zkontrolovat, že software nainstalovaný v UAS a na dálkově řídící stanici (RPS) je

aktualizovaný na nejnovější vydaný výrobcem UAS;

(4) provést kalibraci přístrojů na palubě UA, je-li potřeba;

(5) vymezit možné okolnosti, které mohou ohrozit zamýšlený provoz UAS;

(6) zkontrolovat stav baterie a ujistit se, že je dostačující pro plánovaný provoz UAS;

(7) aktualizovat systém „geo-awareness“; a

(8) v případě potřeby nastavit systém omezení výšky.

(c) Let za normálních podmínek:

(1) pomocí postupů stanovených výrobcem v uživatelské příručce se seznámit s tím, jak:

(i) provést vzlet (vypuštění);

(ii) provést ustálený let;

(A) provádět visení v případě vícerotorového UA;

(B) provádět velké koordinované zatáčky;

(C) provádět ostré koordinované zatáčky;

(D) provádět přímý let ve stálé nadmořské výšce;

(E) měnit směr, výšku a rychlost;

(F) dodržovat dráhu;

(G) v případě vícerotorového UA – provést návrat UA směrem k dálkově řídícímu

pilotovi poté, co se UA dostalo do vzdálenosti, která již neumožňuje rozlišovat jeho

orientaci,

(H) v případě UA s pevným křídlem – provést horizontální let při různé rychlosti

(kriticky vysoké rychlosti nebo kriticky nízké rychlosti);

(iii) udržovat UA mimo bezletové zóny nebo omezené zóny, pokud nejsou držiteli

povolení,

(iv) používat k posouzení vzdálenosti a výšky UA vnější reference;

(v) provést postup pro návrat domů – automatický nebo manuální;

(vi) provést přistání (nebo návrat (stáhnutí)); a

(vii) provést postup pro přistání a nezdařeného přiblížení v případě UA s pevným

křídlem; a

(2) dodržovat dostatečný rozstup od překážek;

(d) Let za mimořádných podmínek:

(1) dráhu letu UAS za mimořádných situací;

(2) mít pod kontrolou situaci v případě, že dojde k poškození vybavení UAS k určování jeho

polohy;

(3) mít pod kontrolou situaci, kdy dojde k narušení oblasti provozu osobou, a přijmout vhodná

opatření k zachování bezpečnosti;

(4) zvládnout opuštění provozní zóny stanovené při přípravě letu;

(5) mít pod kontrolou narušení provozem jiných letadel s pilotem na palubě v blízkosti oblasti

provozu;

(6) mít pod kontrolou narušení provozem jiného UAS v oblasti provozu;

(7) vybrat správný mechanismus zabezpečení relevantní pro danou situaci;

(8) umět se vypořádat se situací v případě ztráty řízení letové polohy nebo pozice vyvolané

vnějšími jevy;

(9) obnovit manuální řízení UAS v případě, že automatické systémy nejsou pro danou situaci

bezpečné;

(10) provést postup pro případ ztráty spojení.

(e) Briefing, debriefing a zpětná vazba:

(1) provést vyhodnocení provozu UAS; a

(2) identifikovat situace, které je potřeba hlásit, a vyplnit hlášení události.
Nemáte žádné zkušenosti s drony? Chystáte se k nákupu dronu?
Nevíte jak správně létat, máte za sebou základní testy? Nebo se na ně teprve připravujete?

Zvažujete přechod do kategorie Specific? Chcete se opravdu něco dozvědět, ne pouze projít? Můžeme nabídnout některé z našich osvědčených školení.

Potřebujete si o problematice promluvit, nebo poslat nabídku? Volejte 602 395 889
Chcete se dozvědět více o využití dronů v průmyslu a podnikání? Klikněte ZDE
Nejčtenější články související s provozem dronů:

EVROPSKÁ LEGISLATIVA, NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY SOUVISEJÍCÍ S REGISTRACÍ
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/nova-legislativa-otazky-a-odpovedi-hobby-provoz-vide

NOVÁ LEGISLATIVA - OTÁZKY A ODPOVĚDI, provoz v kategorii OPEN
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/evropska-legislativa-nejcastejsi-dotazy-souvisejici-s-registraci