Evropská legislativa Díl 4

 

KATEGORIE (ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU PROVOZU)

Osnova:

 • Otevřená kategorie (A1, A2, A3)

 • Specifická kategorie

 • Certifikovaná kategorie

 • Online certifikace, kurzy a zkoušky

 

 

Evropská legislativa bude při provozu dronů (i dron je letadlo) a modelů zohledňovat míru rizika. To znamená, že se bude hledět nejen na velikost - hmotnost dronu, ale i na způsob jeho provozu.

Aby pro vás byly srozumitelné další kapitoly našeho seriálu, sestavili jsme pro vás přehled všech parametrů pro posuzování míry rizika.

Přesné znění vychází z NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/947.

POZOR, tyto “stavební” předpisy musí drony plnit až od roku 2022.

Nyní jsme v takzvaném přechodném období. Předpisy pro přechodné období pochopitelně také chystáme. Aby byly tyto předpisy srozumitelné, musíme si nejprve vysvětlit terminologii.

 

Otevřená kategorie

Dělí se na tři podkategorie. Navíc jsou rozhodující velikosti letadel a bezpečnost - druh provozu.

Pro provoz v otevřené kategorii bude nutné registrovat provozovatele. Zároveň je nutné registrovat pilota, pokud je letadlo vyšší třídy než C0 (pokud je hmotnost vyšší než 250 g), nebo je letadlo vybaveno snímačem (kamerou) schopným zachytit osobní údaje.

Otevřená kategorie zahrnuje scénáře s nízkým provozním rizikem. Scénáře nerozlišují, zda pilot používá letadlo rekreačně nebo komerčně, v obou případech se piloti drží stejných pravidel.

P
rovoz bezpilotních systémů musí splňovat všechny tyto podmínky:

Podkategorie A1, určeno pro letadla do 0,9 kg, základní test

Druh provozu: Let je “u bezpilotních letadel uvedených v odst. 5 písm. d) je prováděn takovým způsobem, kdy dálkově řídící pilot bezpilotního letadla nepřelétává nad shromážděními osob a důvodně předpokládá, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou. V případě neočekávaného přeletu nad nezapojenými osobami vzdálený pilot co nejvíce zkrátí dobu, po kterou bezpilotní letadlo nad těmito osobami letí”

Zároveň je vyžadován přímý dohled vyjma případů, kdy je letadlo provozováno v režimu “Follow-me” (až do maximální vzdálenosti 50 m od pilota).

V A1 lze tedy v některých situacích přeletět i nad nezúčastněnými osobami, na však nad shromážděním osob.

Shromáždění = seskupení lidí s takovou koncentrací přítomných osob, která jednotlivým osobám neumožňuje se vzdálit.

Povinnosti pilota a provozovatele: Pilot musí být obeznámen s provozní příručkou od výrobce.

Pro letadlo třídy C0 (do 250g)  se musí provozovatel registrovat. Provozovatel získá jedinečné registrační číslo provozovatele, které bude umisťovat na všechna svoje letadla.

Pro letadlo třídy C1 (250- 900 g) se musí registrovat jak provozovatel, tak i piloti, kteří navíc musí absolvovat online základní kurz a zkoušku.

Piloti si vytisknout dokument o absolvování kurzu.

Povolené třídy letadel pro A1: 
C0
(dnešní ekvivalent např. Mavic mini, 249g) 
C1 (max. hmotnost 900 g; dnešní ekvivalent např. Mavic Air, 430 g)


Podkategorie A2, platnost od 2022, určeno pro letadla kat. C2 - do 4 kg, rozšířený test + praktický výcvik

Druh provozu: Let “je prováděn tak, aby bezpilotní letadlo nepřelétávalo nad nezapojenými osobami a provoz bezpilotních systémů probíhal v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nich; dálkově řídící pilot může snížit horizontální bezpečnou vzdálenost až na 5 metrů od nezapojených osob při provozování bezpilotního letadla s aktivní funkcí nízkorychlostního režimu („low speed mode“) a po vyhodnocení situace z hlediska:

 1. povětrnostních podmínek

 1. výkonnosti bezpilotního letadla

 1. segregace přelétávaného prostoru”

V A2 tedy nelze letět přímo nad nezapojenými osobami, je třeba od nich udržovat bezpečnou horizontální vzdálenost, která se odvíjí od aktuálního způsobu letu.

A2 je nejrizikovější podkategorií, neboť se létá velmi blízko osob s těžšími letadly. Proto jsou kritéria pro povolení letu v této podkategorii nejpřísnější

Povinnosti pilota a provozovatele: 

Provozovatel se musí registrovat.
Pilot musí být obeznámen s provozní příručkou od výrobce, absolvoval online výcvikový kurz, online zkoušku (test), praktický výcvik a napsat test z rozšířené teorie.

Povolené třídy letadel pro A2

C2 (začne platit od r. 2022, hmotnost 0,9 - 4 kg, největší dron bude odpovídat řadě DJI Inspire)


Podkategorie A3, určeno pro letadla do 25 kg, základní test

Druh provozu: “Let 

1) je prováděn v prostoru, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby v okruhu, v němž je provozováno bezpilotní letadlo po celou dobu provozu bezpilotního systému;

2) je prováděn v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 150 metrů od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor;

3) je prováděn dálkově řídícím pilotem, který absolvoval on-line výcvikový kurz a složil on-line zkoušku z teoretických znalostí“

Povinnosti pilota a provozovatele: Pilot musí být obeznámen s provozní příručkou od výrobce a musí absolvovat základní online kurz a online test.

Povolené třídy letadel pro A3

C2 (začne platit od r. 2022, hmotnost 0,9 - 4 kg)
C3 (dnešní ekvivalent např. Inspire 2, 4.25 kg; Matrice 600 Pro, 15 kg)
C4 (modely do 25 kg)


Specifická kategorie (obdoba dnešního povolení ÚCL pro profesionály)

Letadlo v této kategorii lze provozovat na základě PROHLÁŠENÍ, OPRÁVNĚNÍ nebo OSVĚDČENÍ PROVOZOVATELE LEHKÉHO BEZPILOTNÍHO LETADLA. Přesné vysvětlení těchto pojmů chystáme v dalších článcích.

Pravidla provozu se odvíjí od velikosti letadla a lokalitě následovně:

i) s maximálním charakteristickým rozměrem do 3 metrů v provozu ve vizuálním dohledu nad kontrolovanou pozemní plochou, vyjma nad shromážděními osob;

ii) s maximálním charakteristickým rozměrem do 1 metru v provozu ve vizuálním dohledu, vyjma nad shromážděními osob;

iii) s maximálním charakteristickým rozměrem do 1 metru v provozu mimo vizuální dohled nad řídce osídlenými oblastmi;

iv) s maximálním charakteristickým rozměrem do 3 metrů v provozu mimo vizuální dohled nad kontrolovanou pozemní plochou;

Držitel Osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému si bude moci samoschvalovat lety i ve specifické kategorii.  

Piloti tedy budou moci za splnění daných kritérií provádět lety nad osobami, nebo i mimo vizuální dohled nezávisle na tom, do jaké třídy letadlo spadá.


Certifikovaná kategorie

Jedná se o nejrizikovější provoz i pro letadla větší než 3, které mají létat nad hustě osídlenými prostory a mají sloužit k přepravě nebezpečného nákladu nebo osob. Taková letadla budou certifikována již během výroby, stejně jako jejich posádka a provozovatelé.

Na přesná pravidla tohoto provozu si bohužel budeme muset ještě počkat.


On-line registrace, kurzy a zkoušky

Provozovatel se musí registrovat. Získá jedinečné registrační číslo provozovatele, které bude umisťovat na všechna svoje letadla

P
ilot musí absolvovat kurzy a zkoušky dle pravidel dané podkategorie. V kategorii OPEN budou dvě úrovně online testů. 

Základní varianta testu prověřuje základní znalosti každého pilota a obsahuje 40 otázek z níže uvedených 9 základních okruhů:

 1. letecká bezpečnost

 2. omezení vzdušného prostoru

 3. předpisy týkající se letectví

 4. omezení lidské výkonnosti

 5. provozní postupy

 6. obecné znalosti o bezpilotních systémech

 7. ochrana soukromí a ochrana údajů

 8. pojištění

 9. ochrana před protiprávními činy


Rozšířená varianta testu pro nejrizikovější kategorii A2 obsahuje 30 otázek ze 3 okruhů:

 1. meteorologie

 2. provádění letů bezpilotních systémů

 3. technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi


Navíc je třeba projít praktickou zkouškou.

Výcvik bude možné absolvovat buď přímo na ÚCL nebo v pověřené výcvikové organizaci, která vydá absolventovi „potvrzení o absolvování výcviku“.

Chcete vědět, kdy vyjde další díl, jaké bude jeho téma? Klikněte zde, budeme vám posílat upozornění. 
LÉTEJTE ZODPOVĚDNĚ - stránky na kterých se zobrazují informace všech zainteresovaných institucí: Ministerstvo dopravy, ÚCL (Úřad pro civilní letectví), ŘLP ČR (Řízení letového provozu)