Pravidla soutěže

Vytvořeno16.05.2023U´PLNE´ ZNEˇNI´ PRAVIDEL SOUTEˇZˇE

Tento dokument obsahuje u´plna´ pravidla a podmi´nky ni´zˇe specifikovane´ aplikace s na´zvem „DJI TELINK  soutěž“

1. PORˇADATEL SOUTEˇZˇE

Souteˇzˇ organizuje a porˇa´da´ spolecˇnost TELINK, spol. s r.o.

se si´dlem Na Zlateˇ 2835/3, 158 00 Praha 13

ICˇ: 25110730

DICˇ: CZ25110730

OR: C 50458 vedena´ u krajske´ho soudu v Praze

2. DOBA TRVA´NI´ SOUTEˇZˇE

Souteˇzˇ probi´ha´ od 12.1. 2022 azˇ do 6.2.2023 (da´le jen „doba trva´ni´ souteˇzˇe“). Souteˇzˇ se uskutecˇnˇuje na u´zemi´ Cˇeske´ republiky (da´le jen „mi´sto kona´ni´ souteˇzˇe“), a to prostrˇednictvi´m socia´lni´ si´teˇ Facebook, Instagram, Youtube a Newsletterem.

3. V CˇEM SOUTEˇZˇ SPOCˇI´VA´

Ve hrˇe je hlavní cena DJI AVATA Fly Smart Combo, DJI Action 2 Dual Screen Combo, 3x tričko DJI TELINK a 10x kniha DRONY s látkovým vakem DJI. Kazˇdy´ u´cˇastni´k souteˇzˇe se musí odebírat Instagram @djitelink (https://www.instagram.com/djitelink/) a okomentovat soutěžná příspěvek označením dvou kamarádů, se kterým by v případě výhry nový dron zalét. Další možnost jak se do soutěže zapojit je odebírat na Youtube kanál DJI TELINK (https://www.youtube.com/channel/UC3Botp4d5XlbRoA5zZN8ZMA),  a okomentovat soutěžná příspěvek na Youtube odpovědí na otázku: ''co by v případě výhry s dronem natočil?''.  Ti´m se dostane do slosova´ni´, ktere´ probeˇhne 6.2.2023 v živém vysílání na Instagramu DJI TELINK (https://www.instagram.com/djitelink/

4. PODMI´NKY PRO U´CˇAST V SOUTEˇZˇI A HLASOVA´NI´

4.1 Souteˇzˇe se mohou u´cˇastnit fyzicke´ osoby starsˇi´ 18 let, ktere´ maji´ bydlisˇteˇ na u´zemi´ Cˇeske´ republiky a splni´ stanovena´ pravidla souteˇzˇe. Pro u´cˇast v souteˇzˇi a hlasova´ni´ je nutne´ by´t jizˇ registrovany´m uzˇivatelem socia´lni´ si´teˇ Facebook.com, Instagram. Souteˇzˇi´ci´ da´le musi´ splnˇovat vsˇechna krite´ria pro pouzˇi´va´ni´ si´teˇ Facebook, uvedena´ na www.facebook.com , Instagram a Youtube. Souteˇzˇe se nemohou u´cˇastnit osoby v pracovni´m cˇi obdobne´m vztahu k porˇadateli nebo k dalsˇi´m osoba´m poveˇrˇeny´m zajisˇteˇni´m te´to souteˇzˇe a osoby, ktere´ jsou ke ktere´koliv z takovy´ch osob ve vztahu osob bli´zky´ch.

4.2 Souteˇzˇi´ci´ se do souteˇzˇe prˇihla´si´ takto:

Soutěžící který splní všechny podmínky uvedené v bodě 3 a 4.1. se automaticky berou jako přihlášení.

4.3 Kazˇdy´ souteˇzˇi´ci´ se mu°zˇe souteˇzˇe u´cˇastnit maxima´lneˇ jednou na jedné platformě po dobu souteˇzˇe.

4.4 U´cˇast v souteˇzˇi neni´ zpoplatneˇna ani podmi´neˇna na´kupem produktu cˇi vyuzˇiti´ placených sluzˇeb porˇadatele souteˇzˇe.

4.5 Porˇadatel je opra´vneˇn bez dalsˇi´ho upozorneˇni´ souteˇzˇi´ci´ho ze souteˇzˇe vyloucˇit v prˇi´padeˇ podvodne´ho podezrˇeni´ porˇadatele, zˇe u´cˇastni´k souteˇzˇe dosa´hl vi´ce u´cˇasti´ cˇi ovlivnil vy´sledek v souteˇzˇi podvodny´m zpu°sobem nebo jiny´m jedna´ni´m v rozporu s dobry´mi mravy, ktere´ je zpu°sobile´ ovlivnit vy´sledky souteˇzˇe, anebo tote´zˇ jine´mu u´cˇastni´ku souteˇzˇe umozˇnil, anebo pokud u´cˇastni´k souteˇzˇe jednal v rozporu s teˇmito pravidly.

Rozhodnuti´ porˇadatele je konecˇne´ bez mozˇnosti odvola´ni´. V prˇi´padeˇ jedna´ni´ souteˇzˇi´ci´ho

popsane´ho ti´mto bodem je s okamzˇikem jeho prˇihla´sˇeni´ do souteˇzˇe spojen okamzˇity´ za´nik jeho u´cˇasti v souteˇzˇi a na´roku na vy´hru, v prˇi´padeˇ, zˇe jizˇ vy´hra byla vyplacena, i jeho povinnost na vlastni´ na´klady

porˇadateli vy´hru vra´tit neprodleneˇ pote´, co mu bude dorucˇeno rozhodnuti´ porˇadatele o vyloucˇeni´ ze souteˇzˇe.

5. ZPU°SOB URCˇENI´ VY´HERCE

5.1 Vy´herce bude vybra´n na za´kladeˇ losova´ni´, ktere´ probeˇhne 6.2.2023 v živém vysílání na Instagramu DJI TELINK (https://www.instagram.com/djitelink/

5.2 Vy´herce urcˇi´ porˇadatel postupem dle bodu 5.1 do 5 pracovni´ch dnu° od skoncˇeni´ souteˇzˇe a v tomto termi´nu porˇadatel vy´herce take´ vyhla´si´ prostrˇednictvi´m stra´nky https://www.instagram.com/djitelink/  a to uvedeni´m jme´na a prˇi´jmeni´ a následným kontaktováním přes Instagram direct.

6. VY´HRA

  1. cena: DJI AVATA Pro view combo

  2. cena: DJI Action 2 Dual Screen Combo

  3. - 6 cena: Tričko s ikonami DJI TELINK

  4. - 14. cena: Kniha ''’DRONY'' a brašna DJI 

7. PODMI´NKY PRO ZI´SKA´NI´ VY´HER

O vy´hrˇe bude vy´herce porˇadatelem informova´n prostrˇednictvi´m instagramového profilu, ktery´m se do aplikace prˇihla´sil s vy´zvou, aby porˇadateli sdeˇlili kontaktni´ u´daje (jme´no, prˇi´jmeni´, korespondencˇni´ adresu). Prˇeda´va´ni´ vy´hry bude vy´herci uprˇesneˇno na za´kladeˇ individua´lni´ dohody s porˇadatelem po ozna´meni´ vy´hry.

V prˇi´padeˇ, kdy se porˇadateli nepodarˇi´ vy´herce kontaktovat, cˇi vy´herce porˇadateli neposkytne sve´ kontaktni´mi u´daje do 2 pracovni´ch dnu° od odesla´ni´ informativni´ zpra´vy o vy´hrˇe, anebo vy´hru nebude mozˇno prˇedat cˇi dorucˇit z du°vodu° spocˇi´vaji´ci´ch nikoli na straneˇ porˇadatele, vy´herce ztra´ci´ na´rok na vy´hru a vy´hra bude postoupena vy´herci v na´hradni´m slosova´ni´. Vy´hru nelze smeˇnit za financˇni´ obnos, ani nami´sto ni´ pozˇadovat jine´ plneˇni´.

8. OSOBNI´ U´DAJE

Prˇihla´sˇeni´m se do souteˇzˇe dle bodu 4.2 pravidel nebo hlasova´ni´m v souteˇzˇi vyjadrˇuje u´cˇastni´k souteˇzˇe svu°j souhlas:

- s teˇmito pravidly souteˇzˇe a jeji´mi podmi´nkami a zavazuje se je dodrzˇovat;

- se zpracova´ni´m a evidenci´ osobni´ch u´daju° dle za´kona cˇ. 101/2000 Sb. o ochraneˇ osobni´ch u´daju° porˇadatelem jako spra´vcem, prˇi´padneˇ dalsˇi´mi osobami, se ktery´mi jako zpracovatelem porˇadatel uzavrˇe prˇi´slusˇnou smlouvu. Souhlas se udeˇluje v rozsahu u´daju°, ktere´ ma´ u´cˇastni´k souteˇzˇe uvedeny ve sve´m facebookove´m profilu, prˇi´padneˇ ktere´ sdeˇlil podle bodu 7 pravidel porˇadateli, prˇedevsˇi´m jme´no, prˇi´jmeni´ a e-mail a korespondencˇni´ adresu, a to na dobu neurcˇitou, resp. do odvola´ni´ souhlasu a pro u´cˇely realizace souteˇzˇe, vyhla´sˇeni´ vy´hercu° a prˇeda´ni´ vy´her, jakozˇ i pro marketingove´ u´cˇely -nabi´zeni´ produktu° a sluzˇeb porˇadatele a jiny´ch osob tvorˇi´ci´ch s ni´m koncern ve smyslu prˇi´slusˇne´ pra´vni´ u´pravy a jejich smluvni´ch partneru° v souladu se za´konem cˇ. 101/2000 Sb., jakozˇ i zasi´la´ni´ obchodni´ch sdeˇleni´ prostrˇednictvi´m elektronicky´ch prostrˇedku° dle za´kona cˇ.480/2004 Sb. Poskytnuti´ osobni´ch u´daju° je dobrovolne´. U´cˇastni´k souteˇzˇe ma´ pra´vo svu°j souhlas odvolat, a to

pi´semnou formou na adrese si´dla porˇadatele. Odvola´ni´ souhlasu je u´cˇinne´ okamzˇikem jeho dorucˇeni´ porˇadateli. U´cˇastni´k souteˇzˇe ma´ da´le pra´va dle §§ 11 a 21 za´kona cˇ.101/2000 Sb., tj. zejme´na pra´vo prˇi´stupu k u´daju°m, ktere´ se ho ty´kaji´ a pra´vo je opravit, zablokovat nebo pozˇadovat jejich likvidaci; v prˇi´padeˇ, zˇe se souteˇzˇi´ci´ stane vy´hercem jedne´ z vy´her, souhlasi´ te´zˇ se zverˇejneˇni´m osobni´ch u´daju°,

jako jsou jme´no, prˇi´jmeni´ a neu´plna´ adresa bydlisˇteˇ (obec), ve sdeˇlovaci´ch prostrˇedci´ch, Facebook stra´nka´ch a na webovy´ch stra´nka´ch porˇadatele;

- s ti´m, zˇe porˇadatel je opra´vneˇn bezplatneˇ a po dobu 5 let od skoncˇeni´ souteˇzˇe uverˇejnˇovat jme´na a prˇi´jmeni´ nebo obrazove´, zvukove´, obrazoveˇ zvukove´ za´znamy ty´kaji´ci´ch se vy´hercu° nebo jejich projevu° osobni´ povahy (video, fotografie, pi´smo, hlas apod.), ve sdeˇlovaci´ch prostrˇedci´ch, na internetu nebo v propagacˇni´ch materia´lech porˇadatele souteˇzˇe.

9. OSTATNI´ PODMI´NKY A USTANOVENI´

9.1 Porˇadatel si vyhrazuje pra´vo kdykoliv zmeˇnit pravidla anebo podmi´nky souteˇzˇe vcˇetneˇ zmeˇny doby jeji´ho trva´ni´, cˇi souteˇzˇ kdykoliv ukoncˇit bez na´hrady, a to s u´cˇinnosti´ ode dne uverˇejneˇni´ na Facebook stra´nce https://www.facebook.com/DjiStorePrague

9.2 Porˇadatel souteˇzˇe nerucˇi´ za jake´koliv technicke´ proble´my v souvislosti s u´cˇasti´ v souteˇzˇi, nerucˇi´ tedy zejme´na za funkcˇnost internetu a socia´lni´ si´teˇ Facebook.

9.3 Porˇadatel neodpovi´da´ za zˇa´dne´ sˇkody zpu°sobene´ prˇi´pravou cˇi prova´deˇni´m jaky´chkoli souteˇzˇni´ch u´konu°, u´cˇasti´ v souteˇzˇi ani vy´hrami v souteˇzˇi nebo v souvislosti s nimi.

9.4 Porˇadatel nerucˇi´ za ztra´tu, nedorucˇeni´, prodleni´ nebo posˇkozeni´ vy´hry.

9.6 Organiza´tor si vyhrazuje pra´vo ponechat si bez na´hrady di´la, zaslana´ do souteˇzˇe nebo je bez na´hrady dle vlastni´ho uva´zˇeni´ zlikvidovat. Vzhledem k tomu, zˇe souteˇzˇni´ prˇi´speˇvky jsou na internetu volneˇ dostupne´, neodpovi´da´ porˇadatel za jejich prˇi´padneˇ stazˇeni´ cˇi uzˇiti´ trˇeti´mi osobami.

9.8 U´cˇast v souteˇzˇi ani vy´hru nelze vyma´hat soudni´ cestou.

9.9 V ostatni´m se souteˇzˇ a vztahy mezi souteˇzˇi´ci´m a porˇadatelem se rˇi´di´ pra´vni´m rˇa´dem Cˇeske´ republiky.

9.10 Tato akce neni´ zˇa´dnou cestou sponzorovana´, potvrzena´ nebo spravovana´ cˇi podporovana´ ani asociovana´ s Facebookem či firmou META. Odesla´ni´m formula´rˇe berete na veˇdomi´, zˇe poskytujete informace spolecˇnosti TELINK, spol. s r.o., ICˇ: 25110730 a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou pouzˇity pouze pro u´cˇely dle teˇchto pravidel.

V Praze dne 12.1.2023

Diskuze k produktu
Máte otázku? Zajímá vás konkrétní detail? Zeptejte se nás.
Položit dotaz
Nový dotazVaše jménoVáš e-mail(E-mail nebude zveřejněn)NadpisText příspěvku
Zeptat se
Vaše jménoVáš e-mail(E-mail nebude zveřejněn)Text příspěvku
Přidat reakci
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše